• LeetCode 147. 对链表进行插入排序(Insertion Sort List)


  题目描述

  对链表进行插入排序。


  插入排序的动画演示如上。从第一个元素开始,该链表可以被认为已经部分排序(用黑色表示)。
  每次迭代时,从输入数据中移除一个元素(用红色表示),并原地将其插入到已排好序的链表中。

   

  插入排序算法:

  1. 插入排序是迭代的,每次只移动一个元素,直到所有元素可以形成一个有序的输出列表。
  2. 每次迭代中,插入排序只从输入数据中移除一个待排序的元素,找到它在序列中适当的位置,并将其插入。
  3. 重复直到所有输入数据插入完为止。

   

  示例 1:

  输入: 4->2->1->3
  输出: 1->2->3->4
  

  示例 2:

  输入: -1->5->3->4->0
  输出: -1->0->3->4->5
  

  解题思路

  从链表头部开始遍历,记录当前要插入排序的节点和其上一个节点,对每个节点执行如下操作:

  • 从头部开始找到当前节点之前第一个不大于它的节点,记录找到的节点以及它前一个节点
  • 如果它前一个节点为空,说明要插入到头节点之前,若不为空,则插入到该节点之后
  • 继续进行下一次插入排序,直到遍历到链表尾部

  代码

   1 /**
   2 * Definition for singly-linked list.
   3 * struct ListNode {
   4 *   int val;
   5 *   ListNode *next;
   6 *   ListNode(int x) : val(x), next(NULL) {}
   7 * };
   8 */
   9 class Solution {
  10 public:
  11   ListNode* insertionSortList(ListNode* head) {
  12     if(head == NULL) return NULL;
  13     ListNode *now = head->next, *pre = head;
  14     while(now){
  15       ListNode *loc = head, *insert = NULL;
  16       while(loc != now && loc->val <= now->val){
  17         insert = loc;
  18         loc = loc->next;
  19       }
  20       if(loc != now){
  21         pre->next = now->next;
  22         if(insert == NULL){
  23           now->next = head;
  24           head = now;
  25         }
  26         else{
  27           now->next = insert->next;
  28           insert->next = now;
  29         }
  30       }
  31       else pre = pre->next;
  32       now = pre->next;
  33     }
  34     return head;
  35   }
  36 };
 • 相关阅读:
 • 原文地址:https://www.cnblogs.com/wmx24/p/9492457.html
 • 最新文章
 • 热门文章
一二三 - 开发者的网上家园